Đã tính tuổi CSPA. Bạn sẽ bị lố tuổi nếu PV sau giữa năm 2013. Còn hiện thời bạn ko bị lố tuổi.
@nội dung thư của bạn: thông tin bạn điền là của ai vậy? Bạn phải check hết toàn bộ số liệu có đúng là của bạn hết không nha.
Name of Petitioner : VE VAN DANG
Petitioner's Date of Birth : March 18,1935
Name of Visa Applicant : NGUYEN NHU DANG
Principal Applicant's Date of Birth : June 18,1962
Case nuber : ( HCM2009530248 )
Bạn nên sửa thành:
Case nuber : HCM2009530248
Petitioner's name: tên người bảo lãnh
Petitioner's Date of Birth :
Name of Visa Applicant:
Date of birth of Visa Applicant:
Priority date:
Approval date:
My name is