Trình tự khám sức khỏe ở Chợ Rẫy:
[1]
- Nếu đã gọi điện đặt trước thì đi đúng giờ đã hẹn, vào ngồi ở KHU NGỒI CHỜ, và người ta sẽ gọi tên (nếu ko có mặt, thì sau 5p ng ta sẽ gọi lại).
- Nếu chưa đặt chỗ thì lại bàn số [1].
[2] Người ta sẽ hỏi sơ về bệnh sử, đồng thời nhận diện khuôn mặt đợt 1 và làm một số thủ tục nhỏ.
[3] Làm tương tự như số [2] một lần nữa, và đóng tiền (100usd/ng).
[4] Nộp giấy, cân đo, nhận diện khuôn mặt lần nữa.
[5] Lấy máu.
[6] Chụp X-quang.
Sau khi hoàn thành số [6], lên lầu, và đi lại phòng khám như trên giấy đã ghi, chờ tới lượt khám.