Trên các máy gia đình của các bạn, có thể chưa được cài phần mềm này, nên không thể đọc được file PDF, tất cả mẫu đơn, thông báo cuả NVC đều sử dụng định dạng file PDF, vì vậy máy nào không mở được file này thì các bạn nên download phần mềm bên dưới để cài vào máy tính của mình.

Phần mềm Acrobat Reader (đọc file PDF): DOWNLOAD

Nguồn: http://get.adobe.com/reader/