Cập nhật thông tin trên hồ khi địa chỉ, số điện thoại, tình trạng hôn nhân hay tình trạng nhập tịch của bạn có thay đổi.

Nếu hồ sơ của bạn đã có ở văn phòng của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với bộ phận Thông Tin của Lãnh sự Hoa Kỳ tại TpHCM. Nếu hồ sơ của bạn đang còn ở Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC) hay Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS), vui lòng liên lạc với họ. Thông tin để liên lạc với NVC và USCIS có ở trang web của bộ phận Thông Tin.

Các bạn có thể gửi email trực tiếp đến Lãnh sự Hoa Kỳ tại TpHCM hoặc NVC để hỏi hoặc thay đổi địa chỉ của mình.