Theo quy định của Sở Thuế (IRS), các cơ sở thương mại tại California có thể sẽ cần phải thay đổi cách thức trả lương cho nhân viên W2 hay 1099 cho các thầu khoán (independent contractors).


Ðiều khiến IRS để ý là nhiều người thuê mướn lao động không phân biệt rõ ràng giữa “nhân viên” và “người thầu.”

Theo thông cáo báo chí từ văn phòng của bà Michelle Steel, ủy viên Sở Thuế Vụ Tiểu Bang California, thì chủ nhân phải hiểu rõ khi thuê mướn nhân viên, ai được coi là nhân viên và ai là người được thuê để cung cấp một số dịch vụ, rồi thôi.

Sự chia sẻ thông tin giữa các cơ quan trực thuộc IRS - gồm Franchise tax Board (FTB) thâu thuế lợi tức, Board of Equalization (BOE) thâu thuế khi mua và dùng, Sở Phát Triển Nhân Dụng (EDD) thâu thế lương bổng - cho thấy công tác thâu thuế là không đồng nhất. Và một trong những dị biệt nằm ở chỗ doanh nghiệp không phân biệt rõ, hoặc cố ý không phân biệt, quy chế “nhân viên” và “thầu khoán.”

Theo thông cáo báo chí từ văn phòng Ủy Viên Thuế Vụ Michelle Steel, sự khác biệt giữa một “nhân viên” (employee - trả lương W2) và một “thầu khoán” (trả bằng 1099) nằm ở các điểm sau:

Nhân viên (employee) được trả lương bằng W2: Ði làm có giờ giấc nhất định, tuân theo chỉ thị của cấp trên và thường là phải đến sở làm để thi hành những công việc mà cấp trên hay chủ nhân giao phó. Ði kèm với các trách nhiệm, nhân viên có những quyền lợi do luật lao động quy định, như phải được trả lương phụ trội khi làm quá số giờ bình thường (40 giờ), có ngày nghỉ bệnh, ngày phép, có bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ...

Trong khi đó, thầu khoán (independent contractors) được trả bằng “1099,” là người được thuê ngắn hạn, hoặc theo từng công việc. Họ phải dùng các thiết bị, máy móc, vật dụng và khả năng của chính mình để hoàn thành một công việc được giao cho. Họ có thể làm công việc từ nhà, từ nơi khác công sở đã mướn họ. Ngoài ra, họ không có các quyền lợi như của người nhân viên lãnh W2. Vấn đề then chốt của sự khác biệt là người lãnh 1099 không chịu sự kiểm soát của người chủ, và nhất là không nhận lệnh trực tiếp rằng phải làm thế nào để hoàn thành công việc giao phó.

Tiểu bang California có ba cơ quan lo việc thu các loại thuế khác nhau. Franchise tax Board (FTB) thâu thuế lợi tức; Board of Equalization (BOE) thâu thuế “Sales và Use Tax,” và Sở Phát Triển Nhân Dụng (EDD) phụ trách thâu thế lương bổng.

ROLLING HILLS ESTATES, California
(NV)