Ai đang chờ bổ túc sức khoẻ thì tham gia đi ạ, để chia sẻ cho mọi người cùng biết ạh