xin anh chi check giùm em hồ sơ khi nào dược di phỏng vấn, NVC đã gửi giấy tờ về cho LSQ chưa?
Casenumber:2005671283
pd:25-08-2000
completed on:30-07-2010.:)