Custom Search
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: kính mong các bạn dịch giùm...!

 1. #1

  New kính mong các bạn dịch giùm...!

  NVC Inquiry
  Dear Sir/Madam:

  Your inquiry has been received at the National Visa Center (NVC).

  Please be advised that the National Visa Center (NVC) is able to handle inquiries in English or Spanish only. Please resubmit your inquiry to the NVC in English.

  Please be advised our office has revised our guidelines for communication between the National Visa Center and the public. We are now required to verify case information each time we receive an inquiry.

  According to U.S. law, the National Visa Center is only permitted to discuss details of a visa case with authorized representatives and when provided with all of the following information:

  " NVC case number or CIS receipt number
  " Petitioner's name and date of birth
  " Beneficiary's name and date of birth
  " Your full name

  If you are corresponding regarding an I-140 petition you must provide the following information:

  " NVC case number or CIS receipt number
  " Name of the petitioning company
  " Beneficiary's name and date of birth
  " Your full name

  Please resubmit your inquiry including the required information.

  Sincerely,

  Chloe
  National Visa Center
  Written Inquiry Unit
  Serco Inc.
  Support Contractor
  NVCInquiry@state.gov

  This email is Sensitive but Unclassified based on the definitions provided in 12 FAM 540.
  Any information in this transmission pertaining to the issuance or refusal of visas or permits to enter the United States shall be considered confidential under Section 222(f) of the Immigration and Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Access to and use of such information must be solely for the formulation, amendment, administration, or enforcement of the immigration, nationality, and other laws of the United States under INA 222(f) and as specified in FAM guidance. If you have received such information in error, do not review, retransmit, disclose, disseminate, use, or take any action in reliance upon this information, and contact the sender as soon as possible.
  (kính mong các bạn f3 xem thư này giùm và o đây nói gi. mình không biết. cảm ơn bác bạn dịnh giùm mình)...?
  kính mong CÁC dịch giùm cấm ...!

  NVC Inquiry
  Dear Sir / Madam:

  yêu cầu thông tin của bạn đã được tiếp nhận tại các Visa Trung tâm quốc gia (NVC).

  Xin thông báo rằng các quốc gia Visa Center (NVC) có thể xử lý các yêu cầu bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha chỉ. Xin vui lòng gửi lại yêu cầu của bạn đến NVC bằng tiếng Anh.

  Xin thông báo văn phòng của chúng tôi đã sửa đổi hướng dẫn của chúng tôi để liên lạc giữa các Visa Trung tâm quốc gia và công chúng. Chúng tôi đang yêu cầu để xác minh thông tin mỗi trường hợp thời gian chúng tôi nhận được một cuộc điều tra.

  Theo luật pháp Hoa Kỳ, các quốc gia Trung tâm Visa Chỉ được thảo luận chi tiết về một trường hợp xin thị thực với các đại diện được ủy quyền và khi được cung cấp với tất cả các thông tin sau:

  "NVC số hồ sơ hay số biên nhận CIS
  "Chồng của tên và ngày sinh
  "Người hưởng lợi của tên và ngày sinh
  "Tên của bạn

  Nếu bạn đang tương ứng liên quan đến một đơn I-140 bạn phải cung cấp các thông tin sau:

  "NVC số hồ sơ hay số biên nhận CIS
  "Tên của công ty kiến nghị
  "Người hưởng lợi của tên và ngày sinh
  "Tên của bạn

  Xin vui lòng gửi lại yêu cầu của bạn bao gồm các thông tin cần thiết.

  Trân trọng,

  Chloe
  National Visa Center
  Người viết: Liên hệ Đơn vị
  Serco Inc
  Hỗ trợ nhà thầu
  NVCInquiry@state.gov

  Email này là nhạy cảm nhưng không được phân loại dựa trên các định nghĩa được cung cấp trong 12 FAM 540.
  Bất kỳ thông tin trong truyền dẫn liên quan đến việc cấp hoặc từ chối thị thực hoặc giấy phép nhập vào Hoa Kỳ phải được coi là bí mật theo Mục 222 (f) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (INA) [8 Mỹ C. Phần 1202]. Việc truy cập và sử dụng thông tin đó phải được chỉ duy nhất cho việc xây dựng, sửa đổi, hành chính, hoặc thực thi pháp luật của người nhập cư, quốc tịch, và các luật khác của Hoa Kỳ dưới INA 222 (f) và theo quy định tại FAM hướng dẫn. Nếu bạn đã nhận được thông tin đó có lỗi, không xem xét lại, truyền lại, công bố, phổ biến, sử dụng, hoặc có hành động trong sự tin cậy khi thông tin này, và liên hệ với người gửi càng sớm càng tốt.
  ( cho em hỏi dịch như vậy có đúng kg chân thành cảm ơn...)
  "khi vui chúng bạn cùng cười"
  "Khi buồn bạn khóc chỉ một mình thôi...!

 2. #2
  Ban điều hành linda's Avatar
  Tham gia ngày
  Oct 2009
  Bài gởi
  1,214

  Mặc định Ðề: kính mong các bạn dịch giùm...!

  Bạn đã tự dịch Google rồi mà còn nhờ dịch gì nữa vậy?

  Khi bạn gởi Email cho NVC bạn nên viết tiếng Anh, có lẽ Email của bạn đã gởi cho NVC bằng tiếng Việt nên họ không hiểu và không thể trả lời yêu cầu của bạn.

  MERRY CHRISTMAS.

Ghi nhớ trang này

Ghi nhớ trang này

Quyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới.
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể up file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết
 •