xin anh chị check giùm em hồ sơ 2005671283 ,hồ sơ đả được lê lịch phỏng vấn chưa, pd 25-08-2000. completed 30-07-2010