Nhờ kiễm tra dùm em


Em mới nhận được giấy này nhờ dịch giúp dùm e
RECEIPT NUMBER : WAC 1090224493
PRIORITY DATE : August 13 , 2010
RECEIVED DATE : August 13 , 2010
PREFERENCE CLASSIFICATION : 201 A INA ADULT CHILD OF USC
NOTICE DATE :August 21 , 2010
USCIS ALIEN NUMBER : A056559467
PAGE :1 OF 1
HA N.PHAM : 7521 SHELBY ST , ELK GROVE , CA 95758
PHAM , DI XUAN VIET NAM
Nhờ dịch hộ dùm e xem hồ sơ khi nào được mở và đến khi nào thì được gọi phỏng vấn . Em cảm ơn a chị nhiều