Custom Search
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: kiem tra gium

 1. #1

  Mặc định kiem tra gium

  nhờ ACE kiểm tra thông tin này
  Thank you for your recent inquiry to the National Visa Center. This
  e-mail is an auto response. Please do not respond.

  We review and reply as appropriate to all e-mails in the order they are
  received.


  According to U.S. law, the National Visa Center is only permitted to
  discuss details of a visa case with authorized representatives and when
  provided with all of the following information:

  * NVC case number or CIS receipt number
  * Petitioner's name and date of birth
  * Beneficiary's name and date of birth
  * Your full name

  If you are the legal representative, and your G-28, Notice of Entry of
  Appearance as Attorney or Representative, is not on file at the NVC,
  please include a copy of your signed G-28 showing that you are the legal
  representative as well as the following information:

  * NVC case number or CIS receipt number
  * Petitioner's name and date of birth or Beneficiary's name and
  date of birth
  * Attorney's law firm name
  * Attorney's law firm address
  * Your full name

  If you are corresponding regarding an I-140 petition you must provide
  the following information:

  * NVC case number or CIS receipt number
  * Name of the petitioning company
  * Beneficiary's name and date of birth
  * Your full name

  If you are the petitioner, principal applicant or legal representative,
  please notify the National Visa Center with any changes to your mailing
  address, email address or phone numbers.

  Please include this required information on all future inquiries
  directed to the NVC. If this information has not been submitted with
  your inquiry it will be requested.

  Thank you for your patience,
  National Visa Center


  This email is Sensitive but Unclassified based on the definitions
  provided in 12 FAM 540.
  Any information in this transmission pertaining to the issuance or
  refusal of visas or permits to enter the United States shall be
  considered confidential under Section 222(f) of the Immigration and
  Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Access to and use of such
  information must be solely for the formulation, amendment,
  administration, or enforcement of the immigration, nationality, and
  other laws of the United States under INA 222(f) and as specified in FAM
  guidance. If you have received such information in error, do not review,
  retransmit, disclose, disseminate, use, or take any action in reliance
  upon this information, and contact the sender as soon as possible.

 2. #2

  Mặc định F4 Hanh Kieu - Kiem Tra gium

  nhờ ACE kiểm tra thông tin NVC gủi cho em như sau.
  Thank you for your recent inquiry to the National Visa Center. This
  e-mail is an auto response. Please do not respond.

  We review and reply as appropriate to all e-mails in the order they are
  received.


  According to U.S. law, the National Visa Center is only permitted to
  discuss details of a visa case with authorized representatives and when
  provided with all of the following information:

  * NVC case number or CIS receipt number
  * Petitioner's name and date of birth
  * Beneficiary's name and date of birth
  * Your full name

  If you are the legal representative, and your G-28, Notice of Entry of
  Appearance as Attorney or Representative, is not on file at the NVC,
  please include a copy of your signed G-28 showing that you are the legal
  representative as well as the following information:

  * NVC case number or CIS receipt number
  * Petitioner's name and date of birth or Beneficiary's name and
  date of birth
  * Attorney's law firm name
  * Attorney's law firm address
  * Your full name

  If you are corresponding regarding an I-140 petition you must provide
  the following information:

  * NVC case number or CIS receipt number
  * Name of the petitioning company
  * Beneficiary's name and date of birth
  * Your full name

  If you are the petitioner, principal applicant or legal representative,
  please notify the National Visa Center with any changes to your mailing
  address, email address or phone numbers.

  Please include this required information on all future inquiries
  directed to the NVC. If this information has not been submitted with
  your inquiry it will be requested.

  Thank you for your patience,
  National Visa Center


  This email is Sensitive but Unclassified based on the definitions
  provided in 12 FAM 540.
  Any information in this transmission pertaining to the issuance or
  refusal of visas or permits to enter the United States shall be
  considered confidential under Section 222(f) of the Immigration and
  Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Access to and use of such
  information must be solely for the formulation, amendment,
  administration, or enforcement of the immigration, nationality, and
  other laws of the United States under INA 222(f) and as specified in FAM
  guidance. If you have received such information in error, do not review,
  retransmit, disclose, disseminate, use, or take any action in reliance
  upon this information, and contact the sender as soon as possible.

  cảm ơn ACE rất nhiểu

 3. #3
  Cựu Ban điều hành
  Tham gia ngày
  Jul 2010
  Bài gởi
  1,658

  Mặc định Ðề: F4 Hanh Kieu - Kiem Tra gium

  Thank you for your recent inquiry to the National Visa Center. This
  e-mail is an auto response. Please do not respond
  .
  Đây là thư trả lời tự động của NVC, bạn chờ từ 7-10 ngày sau sẽ có thư trả lời chính thức.

 4. #4
  Khách
  chưa đăng ký

  Mặc định Ðề: kiem tra gium

  Trích Nguyên văn bởi hanhkieu xem bài viết
  nhờ ACE kiểm tra thông tin này
  Thank you for your recent inquiry to the National Visa Center. This
  e-mail is an auto response. Please do not respond.

  We review and reply as appropriate to all e-mails in the order they are
  received.


  According to U.S. law, the National Visa Center is only permitted to
  discuss details of a visa case with authorized representatives and when
  provided with all of the following information:

  * NVC case number or CIS receipt number
  * Petitioner's name and date of birth
  * Beneficiary's name and date of birth
  * Your full name

  If you are the legal representative, and your G-28, Notice of Entry of
  Appearance as Attorney or Representative, is not on file at the NVC,
  please include a copy of your signed G-28 showing that you are the legal
  representative as well as the following information:

  * NVC case number or CIS receipt number
  * Petitioner's name and date of birth or Beneficiary's name and
  date of birth
  * Attorney's law firm name
  * Attorney's law firm address
  * Your full name

  If you are corresponding regarding an I-140 petition you must provide
  the following information:

  * NVC case number or CIS receipt number
  * Name of the petitioning company
  * Beneficiary's name and date of birth
  * Your full name

  If you are the petitioner, principal applicant or legal representative,
  please notify the National Visa Center with any changes to your mailing
  address, email address or phone numbers.

  Please include this required information on all future inquiries
  directed to the NVC. If this information has not been submitted with
  your inquiry it will be requested.

  Thank you for your patience,
  National Visa Center


  This email is Sensitive but Unclassified based on the definitions
  provided in 12 FAM 540.
  Any information in this transmission pertaining to the issuance or
  refusal of visas or permits to enter the United States shall be
  considered confidential under Section 222(f) of the Immigration and
  Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Access to and use of such
  information must be solely for the formulation, amendment,
  administration, or enforcement of the immigration, nationality, and
  other laws of the United States under INA 222(f) and as specified in FAM
  guidance. If you have received such information in error, do not review,
  retransmit, disclose, disseminate, use, or take any action in reliance
  upon this information, and contact the sender as soon as possible.
  Cảm ơn bạn đã yêu cầu thông tin gần đây của bạn cho Visa Trung tâm quốc gia. Điều này
  e-mail là một phản ứng tự động. Xin vui lòng không trả lời.

  Chúng tôi xem xét và trả lời là thích hợp cho tất cả các e-mail theo thứ tự chúng được
  nhận được.


  Theo luật pháp Hoa Kỳ, các quốc gia Trung tâm Visa chỉ được phép
  thảo luận chi tiết về một trường hợp xin thị thực với các đại diện được ủy quyền và khi
  cung cấp cùng với tất cả các thông tin sau:

  * NVC số hồ sơ hay số biên nhận CIS
  * Đương đơn tên và ngày sinh
  * Người hưởng lợi của tên và ngày sinh
  * Tên đầy đủ của bạn

  Nếu bạn là người đại diện hợp pháp, và G của bạn-28, Thông báo về nhập cảnh của
  Xuất hiện như là Luật Sư hoặc đại diện, không có tập tin tại NVC,
  xin vui lòng bao gồm một bản sao của ký hiển thị của bạn-28 G rằng bạn là hợp pháp
  đại diện cũng như thông tin sau đây:

  * NVC số hồ sơ hay số biên nhận CIS
  * Đương đơn tên và ngày sinh hay tên người hưởng lợi và
  ngày sinh
  * Tên công ty luật của luật sư
  * Địa chỉ công ty luật của luật sư
  * Tên đầy đủ của bạn

  Nếu bạn đang tương ứng liên quan đến một đơn I-140 bạn phải cung cấp
  các thông tin sau:

  * NVC số hồ sơ hay số biên nhận CIS
  Tên * của công ty kiến nghị
  * Người hưởng lợi của tên và ngày sinh
  * Tên đầy đủ của bạn

  Nếu bạn là người khởi kiện, đương đơn chính hoặc người đại diện pháp lý,
  xin vui lòng thông báo cho các quốc gia Visa Center với bất kỳ thay đổi để gửi thư của bạn
  địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại.

  Xin vui lòng bao gồm các thông tin cần thiết này trên tất cả các yêu cầu trong tương lai
  trực tiếp tới NVC. Nếu thông tin này đã không được gửi cùng với
  yêu cầu của bạn nó sẽ được yêu cầu.

  Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn của bạn,
  National Visa Center


  Email này là nhạy cảm nhưng không được phân loại dựa trên các định nghĩa
  cung cấp trong 12 FAM 540.
  Bất kỳ thông tin trong truyền dẫn liên quan đến việc phát hành hoặc
  từ chối thị thực hoặc giấy phép nhập vào Hoa Kỳ phải được
  coi là bí mật theo Mục 222 (f) của Di Trú và
  Luật quốc tịch (INA) [8 Mỹ C. Phần 1202]. Việc truy cập và sử dụng như vậy
  thông tin phải được chỉ duy nhất cho việc xây dựng, sửa đổi,
  hành chính, hoặc thực thi pháp luật của người nhập cư, quốc tịch, và
  pháp luật khác của Hoa Kỳ dưới INA 222 (f) và theo quy định tại FAM
  hướng dẫn. Nếu bạn đã nhận được thông tin đó có lỗi, không xem xét lại,
  truyền lại, công bố, phổ biến, sử dụng, hoặc có hành động trong sự phụ thuộc
  khi thông tin này, và liên hệ với người gửi càng sớm càng tốt.

Ghi nhớ trang này

Ghi nhớ trang này

Quyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới.
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể up file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết
 •