Mình xin trình bày những câu hỏi nha:
1. Điều kiện để đc xin đi trước
2. Làm thế nào để đc đi trước
3. Có làm đơn hay không, nếu có làm thế nào, và mẫu đơn lấy ở đâu