AN SINH

Trợ cấp an sinh xã hội, gọi nôm na là “tiền già”, là quyền lợi căn bản dành cho người cao niên. Những ai hội đủ điều kiện, hàng tháng sẽ nhận chi phiếu do Sở An Ninh Xã Hội (Social Secuirity Administration) trợ cấp một số tiền quy định, cho đến mãn đời. Thật ra, không chỉ có các vị cao niên, mà bất cứ ai đã từng làm việc và đóng thuế an sinh xã hội, những người có lợi tức thấp, những người tàn tật, đều được nhận sự trợ giúp “phúc lợi xã hội” (Social Security Benefits). Khi họ, những người được trợ cấp an sinh xã hội qua đời, người vợ, người chồng, người con phải sống lệ thuộc vào họ, cũng sẽ được tiếp tục thừa hưởng trợ cấp này.


Công nhân viên chức khi làm việc, phải khấu trừ 7.65% tiền lương đóng vào qũy an sinh xã hội. Công ty, hay chủ nhân nghiệp vụ của họ cũng phải đóng thêm 7.65% nữa. Số tiền khấu trừ này gọi là FICA (Federal Insurance Contributions Act). Những người làm việc độc lập (self-employed) tự mình đóng 15.3% (vì vừa là chủ vừa là thợ). Tổng số tiền thuế an sinh xã hội phần lớn nhất dùng để trả trợ cấp hưu trí. Một phần nhỏ còn lại dùng cho trợ cấp tàn phế, và trợ cấp y tế Medicare. Có ba chương trình trợ cấp an sinh xã hội.

1.Chương trình RSDHI
, chữ viết tắt của “Retirement Survivors and Disability Health Insurance”, được hiểu là trợ cấp “Hưu Trí và Bảo Hiểm Sức Khoẻ Tàn Phế.” RSDHI của chính phủ liên bang, giúp công nhân viên chức hồi hưu bao gồm 3 trợ cấp khác biệt: Trợ cấp hưu trí (Retirement), trợ cấp tàn phế (Disability), và trợ cấp y tế (Medicare).

2. Chương trình SSI, chữ viết tắt của “Supplemental Social Income”, là trợ cấp đặc biệt dành cho những người lợi tức quá thấp (poverty index), hay những người lâm vào hoàn cảnh đặc biệt, không hội đủ điều kiện nhận trợ cấp RSDHI, hoặc đã có trợ cấp này rồi, nhưng vẫn sống rất nghèo khổ.

3. Chương trình MEDICAID, là bảo hiểm y tế đặc biệt cho người có lợi tức thấp, có con nhỏ, hoặc không có trợ giúp y tế nào khác.

Chương trình RSDHI, ngành chính yếu có trợ cấp RSI ( Retirement and Survivors Insurance”, mỗi tháng trợ cấp cho hàng triệu người hồi hưu. Tiền hồi hưu được tính theo tín chỉ (work credit) suốt thời gian làm việc. Một cá nhân cần có ít nhất 40 tín chỉ. Tính theo ngày-tháng-năm sinh, từ 65 tuổi trở lên (65+) bắt đầu được hưởng phúc lợi. Tuy nhiên, 62 tuổi đã có thể nhận “tiền hưu trí non”. Phúc lợi căn cứ theo “tiền bảo hiểm chính” gọi là PIA ( Primary Insurance Amount). Trợ cấp tùy theo mức lương của từng người. Nếu nghỉ hưu sớm vào năm 62 tuổi, trợ cấp sẽ giảm khoảng 7% PIA, cho đến khi tới tuổi hưu chính (65+). Trợ cấp RSI cũng sẽ tăng theo giá sinh hoạt của thị trường. Khi người nhận trợ cấp RSI tạ thế, người chồng hoặc vợ chính thức sẽ được hưởng theo “phúc lợi hôn phối” (Spousal Benefits) với điều kiện phải ít nhất 62 tuổi, hoặc đang nuôi những đứa con đủ điều kiện hưởng “phúc lợi con cái” (Child Benefits).

Ngoài ra còn có:
*Phúc lợi cho người hôn phối ly dị (spousal benefits for a divorced spouse), nếu vợ hay chồng cũ trước đây thành hôn với người quá cố trên 10 năm liên tục, và không tái hôn. *Phúc lợi cho người góa vợ hay góa chồng (surviving widow or widower), được hưởng 100% tiền RSI của người quá cố, nếu người vợ hay chồng còn sống từ 65 tuổi trở lên.
*Thân nhân của người quá cố được hưởng một lần tiền tử tuất (-hiện tại là $ 225-), trong vòng hai năm sau ngày người đó tạ thế. *Phúc lợi cho con hay cháu của người quá cố (Benefits for Child or Grandchild) nếu còn sống lệ thuộc vào người vừa chết, kể từ lúc người ấy bắt đầu hưởng tiền an sinh xã hội. Con hay cháu phải độc thân, kèm theo những điều kiện sau:
- Tuổi từ 18 trở lên, hoặc từ 19 tuổi trở xuống, nếu còn đi học toàn thời gian tại trường tiểu học, hay trung học. Hoặc lớn hơn 18 tuổi, nhưng bị tàn phế trước khi tới 22 tuổi.Theo điều kiện chung, một cá nhân hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp RSI phải nộp đơn tại sở an sinh xã hội địa phương càng sớm càng tốt, nếu không sẽ có thể bị triệt tiêu (forfeit) mất quyền lợi đáng lẽ được hưởng.

*Theo http://www.ssa.gov/