LIN0316251664 , PD 5/5/2003 , Case number HCM2009803188 , hồ sơ này khoảng bao lâu được mở vậy ? tình trạng hiện giờ như thế nào?