[MUSIC]http://www.dunglac.org/slideshow3/TroiCao_DuyTan_AnhNguyen.mp3[/MUSIC]

Nhạc và lời: Duy Hân
Tiếng hát: Anh Nguyên


Theo: Mi Trầm, Lm. - Nguồn: Dũng Lạc