Khi điền đơn I-129F bảo lãnh cho hôn thê hoặc hôn phu, bạn nhớ những điều sau đây:

- Điền tất cả các phần. Phần nào không áp dụng thì bạn ghi «Not Applicable» hay «NA».

- Ghi tên họ đầy đủ khi có khung yêu cầu. Không ghi tên tắt.

- Ngày phải ghi theo dạng tháng/ngày/năm. Ngày 20 tháng 3 năm 2006 thì phải ghi là 3/20/06.

Những giấy tờ phụ mà bạn gửi kèm theo mẫu I-129F:

USCIS chấp nhận bản sao. Nếu bạn gửi bản chánh thì họ sẽ lưu lại trong hồ sơ. Còn nếu bạn gửi bản sao thì nếu họ cần bản chánh, họ sẽ liên lạc với bạn.

Giấy tờ không phải bằng tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh với tên họ, địa chỉ của người dịch và người dịch phải xác nhận đã dịch đúng với bản chánh.

- Giấy chứng nhận quốc tịch của bạn.

- Giấy khai sanh của người hôn phối. Bạn có thể nộp kèm giấy khai sanh của bạn mặc dù họ không đòi hỏi.

- Giấy chứng nhận ly hôn hay giấy chứng tử (nếu bạn hoặc hôn thê/hôn phu đã có một đời vợ hay đời chồng trước).

- Hai tấm hình màu khổ chụp hộ chiếu: một tấm cho bạn và một tấm cho người hôn phối.

- Một bản tường trình có công chứng về quan hệ của hai người (hai người làm thế nào quen nhau, hai người quen nhau lúc nào, hai người có gặp mặt bạn bè hay người thân của nhau chưa, những điểm tưnơg đồng trong giá trị hay kiểu sống của hai người, quyết định kết hôn, v.v...)

- Chứng từ về quan hệ giữa hai người (hình ảnh chụp chung, thư từ liên lạc giữa hai người, biên nhận hoặc bản sao vé máy bay, hóa đơn tiền điện thoại, biên lai chuyển và nhận tiền, v.v...)

- Lệ phí. Về lệ phí, bạn nên vào trang Web http://www.uscis.gov/portal/site/usc...00b92ca60aRCRD của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ để biết lệ phí hiện hành.

Mẫu đơn phải nộp kèm theo:

- Một mẫu đơn G-325A cho bạn và một mẫu đơn G-325A cho người hôn phối.

- Mẫu đơn G-325A của bạn thì bạn ký tên và mẫu đơn G-325A của người hôn phối thì người hôn phối ký tên.

Xin lưu ý là những giấy tờ phụ kèm theo phải bao gồm những giấy tờ từ lúc hai người quen nhau lần đầu cho đến khi bạn nộp đơn bảo lãnh hôn thê hoặc hôn phu.


Nguồn: Hùng Việt Blog