Sau đây là mẫu thư thứ hai của National Visa Center

_____________________________________________________________________________________

_____CORRESPONDENCE INSTRUCTIONS:___________________________…
When responding to the National Visa Center, please include the bar code sheet that came with this
letter. Failure to include the bar code sheet may cause a delay in the processing of your case. The bar
code sheet should be placed on top of all documents being submitted for this case and mailed to the address provided.
______IMMIGRANT VISA APPLICATION:____________________________…
The NVC has received the requested Affidavit of Support form (I-864) for this case. However, we are
still waiting for the Immigrant Visa Application (DS-230) and corresponding civil documents for each traveling applicant to be returned to National Visa Center for review. You will find the DS-230 form along with complete instructions for submitting the civil documentation required for this cas
www.ImmigrantVisas.state.gov under the Applicant Document Processing link.
We urge you to send in the DS-230 form(s) and required civil documentation for each traveling family member in one package to the National Visa Center (NVC). Sending the information in separately may cause delays in the processing of the case.
NVC has reviewed the financial evidence submitted. However, additional information is required to complete the financial evidence review. The checklist below indicates missing or incomplete documents. In order to make corrections you will need to download a new form at www.ImmigrantVisas.state.gov. You will need to complete and submit a new form with the changes noted below. Please provide all requested documents and refer to page two for mailing instructions.
[ ] A photocopy of the principal applicant's I-864A is required for each accompanying dependent listed in Part 3 of the I-864 and Part 2 f the I-864A. Copies of supporting documents are not required for accompanying dependents.
[ ] ___________________________________ (household member) must complete and submit an I-864A.
[ ] This form must be completed by typewriter or in blue or black ink.
Forms Missing or Incomplete
[ ] We are missing form I-864A from ___________________________________. Please have all
necessary items corrected and forward it to the visa applicant so it may be presented at their final
interview. If you need a new form, please go to http://Travel.state.gov/visa/visa_4354.h… to
download a new form and complete instructions.
[ ] We are missing form I-864A from ___________________________________. If you need a form,
please go to http://Travel.state.gov/visa/visa_4354.h… to download a new form and complete instructions.
[ ] If you have returned your original form to us, these are the items that are still incorrect or missing.
If you need another form, please visit http://Travel.state.gov/visa/visa_4354.h… to download a new form and complete instructions.
Supporting Documents missing or incomplete
[x] You as a household member have not provided proof of your relationship to the sponsor.[ ] It appears that there is no proof of current employment (a recently dated job letter or pay stub), or
self-employment status (a recently dated letter on business letterhead or a business license).
[ ] A written statement/explanation is required if you are/have been unemployed, retired or dependent
as to why tax returns were not filed.
[ ] The listed income tax documents/IRS statements for the years marked below are missing/incomplete
(if you have lost any of the requested tax information, contact your local IRS office to obtain a copy)
(Only Federal returns (not state or local) are acceptable unless the sponsor's income was earned in Puerto
Rico.):
• Schedules are missing for the year(s): [ ] 2008 [ ] 2007 [ ] 2006 [ ] 2005.
• Federal income tax returns, literal printouts from IRS (RTFTP) or a Letter 1722 issued by the IRS
are missing/incomplete for the year(s): [ ] 2008 [ ] 2007 [ ] 2006 [ ] 2005.
• W-2 forms are missing/incomplete for the year(s): [ ] 2008 [ ] 2007 [ ] 2006 [ ] 2005.
[ ] You have not enclosed an explanation of why you were not required to file income taxes under
Federal tax laws for any/all of the 3 most recent tax years. Residence outside of the U.S. or retirement
does not exempt a U.S. Citizen or LPR from filing a Federal tax return. Individuals who were required to
file Federal returns but failed to do so are advised to file late returns.
[ ] You must provide a copy of your most recent tax return from the country in which you filed if you
are exempt from filing income taxes under U.S. Federal tax laws for the most recent tax year.
[ ] You have not attached the proof of ownership and value of each of the following assets:
[ ] Savings/checking acc
Bản dịch ra tiếng Việt

Nôi dung thư tạm dịch như sau:

“______HƯỚNG DẪN THƯ TỪ LIÊN LẠC:___________________________…
Khi liên lạc với National Visa Center , xin đính kèm tờ giấy có mã số sọc vằn đi kèm theo với thư này. Nếu bạn không kèm theo tờ giấy có mã số sọc vằn thì việc xử lý hồ sơ của bạn có thể bị chậm trễ. Tờ giấy có mã số sọc vằn phải được đặt trên tất cả giấy tờ nộp cho hồ sơ này và gửi đến địa chỉ đã cung cấp.

______ĐƠN XIN VISA DI DÂN:____________________________…
NVC đã nhận được mẫu bảo trợ tài chánh (I-864) yêu cầu cho hồ sơ này. Tuy nhiên, chúng tôi đang chờ mẫu đơn xin visa di dân (DS-230) và những giấy tờ dân sự của mỗi đương đơn đi [qua Mỹ] gửi trở lại cho National Visa Center để duyệt xét. Bạn có thể tìm thấy mẫu DS-230 cùng với đầy đủ hướng dẫn để nộp giấy tờ dân sự yêu cầu cho hồ sơ này ở www.ImmigrantVisas.state.gov dưới Applicant Document Processing. Chúng tôi thúc bạn gửi mẫu DS-230 và giấy tờ dân sự của mỗi đương đơn đi [qua Mỹ] trong một phong bì gửi cho National Visa Center (NVC). Gửi hồ sơ riêng rẻ có thể gây chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ.

NVC đã duyệt xét chứng từ tài chánh mà bạn nộp cho NVC. Tuy nhiên, NVC cần them thông tin để hoàn tất việc duyệt xét. Bảng kiểm tra giấy tờ dưới đây cho biết những giấy tờ thiếu hay không đủ. Để sữa chữa, bạn cần tải mẫu đơn mới ở www.ImmigrantVisas.state.gov. Bạn cần phải điền và nộp lại mẫu mới với những thay đổi ghi chú phía dưới. Xin cung cấp tất cả những giấy tờ đòi hỏi và xin đọc trang 2 để biết hướng dẫn gửi thư.

[ ] Mỗi đương đơn đi kèm liệt kê ở Phần 3 của mẫu I-864 và ở Phần 2 f của mẫu I-864A cần một bản sao của mẫu I-864A của đương đơn chính. Những đương đơn đi kèm không cần bản sao của những giấy tờ phụ [kèm với mẫu I-864 và I-864A].
[ ] ___________________________________ (thành viên trong hộ) phải điền và nộp mẫu I-864A.
[ ] Chúng tôi thiếu mẫu I-864A của ___________________________________. Xin chỉnh lại tất cả những giấy tờ cần thiết và gửi cho đương đơn xin visa để nộp trong ngày phỏng vấn chung cuộc. Nếu bạn cần mẫu mới, xin vào trang http://Travel.state.gov/visa/visa_4354.html để tải mẫu đơn mới và hướng dẫn.
[ ] Nếu bạn đã gửi trở lại bản chính cho chúng tôi, đó là những giấy tờ còn thiếu hay chưa đủ. Nếu bạn cần mẫu mới, xin vào trang http://Travel.state.gov/visa/visa_4354.html để tải mẫu mới và hướng dẫn đầy đủ.
Giấy tờ phụ [kèm theo] còn thiếu hay chưa đủ
[x] Với tư cách thành viên trong hộ, bạn chưa nộp chứng từ quan hệ với người bảo lãnh.
[ ] Dường như không có chứng từ việc làm hiện tại (thư chứng nhận việc làm đề ngày mới hay cùi chi phiếu tiền lương mới), hay qui chế tự làm chủ (thư đề ngày mới trên trang giấy có tên và địa chỉ của công ty hay giấy phép kinh doanh).
[ ] Nếu bạn thất nghiệp, về hưu hay lệ thuộc, bạn cần thư khai hay giải thích tại sao bạn đã không khai thuế.
[ ] Giấy tờ khai thuế hay bản khai của Sở thuế (IRS) của những năm đánh dấu phía dưới thiếu hay không đủ (nếu bạn đã đánh mất thông tin về thuế yêu cầu, xin liên hệ với văn phòng Sở thuế [IRS] địa phương để xin một bản sao) (Chỉ có giấy thuế liên bang (chứ không phải giấy thuế tiểu bang hay địa phương) là có thể chấp nhận được ngoại trừ trường hợp lợi tức của người bảo lãnh ở Puerto Rico.):
• Bản phụ lục của những năm [ ] 2008 [ ] 2007 [ ] 2006 [ ] 2005 thiếu hay không đầy đủ.
• Giấy khai thuế liên bang, bản in của Sở thuế (IRS) [RTFTP] hay Letter 1722 (tạm dịch là mẫu thư 1722) cấp bởi Sở thuế (IRS) cho những năm [ ] 2008 [ ] 2007 [ ] 2006 [ ] 2005 thiếu hay không đầy đủ.
• Mẫu W-2 của những năm [ ] 2008 [ ] 2007 [ ] 2006 [ ] 2005 thiếu hay không đầy đủ.
[ ] Bạn đã không đính kèm thư giải thích tại sao bạn không cần phải khai thuế chiếu theo luật thuế liên bang cho bất kỳ năm nào trong 3 năm gần nhất hay cho tất cả 3 năm gần nhất. Việc cư trú ở nước ngoài hay hưu trí không cho phép một công dân hay một thường trú nhân Hoa Kỳ được miễn khai thuế liên bang. Những người phải khai thuế liên bang nhưng không khai nên khai thuế trễ.
[ ] Bạn phải nộp giấy khai thuế mới nhất của quốc gia nơi bạn đã khai thuế nếu bạn được miễn khai thuế chiếu theo luật thuế liên bang của Hoa Kỳ của năm khai thuế mới nhất..
[ ] Bạn đã không kèm theo chứng từ sở hữu tài sản và giá trị của mỗi tài sản sau đây:
[ ] Tài khoản tiết kiệm/chi phiếu."
________________________________________________________________________

Theo thư này, bạn phải đọc xem họ đánh dấu vào mục nào.

Nguồn: Hùng Việt Blog