Cho em hỏi số hồ sơ này chừng nào có giấy mời đi phỏng vấn vậy?