Nhờ ACE trên diễn đàn check dùm Tinlam xem hồ sơ mình tới lượt được giải quyết chưa ? diện của mình là F2B -HCM2005853135-PD 30/09/2005. Mẹ mình mới được yêu cầu đóng $88 cho hồ sơ mình vào tháng 10/2010, đến nay Tinlam chưa nhận được gì ngoài casenumber mà thôi . Xin cảm ơn rất nhiều !