Nhờ anh chị kiểm tra dùm hồ sơ F3 của gia đình em đã completed chưa.
+ case number : HCM 2004788022
+ priority Date : June 18,2001