Ngày hoàn tất hồ sơ của mình la 18/11 vậy khoảng chừng thág nào mình mới được phỏng vấn vậy.xin các anh chị kiểm tra dùm mình được không