Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) đã đưa ra hướng dẫn về việc hỏi thăm về tình trạng hồ sơ ở bốn (4) Trung tâm Dịch vụ (Service Centers). Các cá nhân, các tổ chức cộng đồng hay các nhóm liên lạc phải theo hướng dẫn khi hỏi thăm những vấn đề liên quan đến một hồ sơ. Tiến trình mới này tiêu chuẩn hóa dịch vụ với khách hàng và tổ chức hợp lý hóa việc xử lý những hỏi thăm của khách hàng ở các Trung tâm Dịch vụ (Service Centers) của USCIS. Hướng dẫn từng bước như sau:

Bước 1: Liên hệ với National Customer Service Center (NCSC) ờ số điện thoại 1-800-375-5283. NCSC có thể giúp đỡ các cá nhân, các tổ chức cộng đồng hay các nhóm liên lạc trong các vấn đề liên quan đến một hồ sơ. Trước khi gọi cho NCSC, xin bạn có sẵn số biên nhận, số đăng ký người nước ngoài, diện đơn nộp và ngày nộp. USCIS khuyên bạn nên ghi lại những thông tin sau đây trong lúc điện đàm:

- Tên hay/và số thẻ nhận dạng của nhân viên NCSC.

- Ngày và giờ của cuộc gọi.

- Tất cả số tham khảo liên quan đến việc thỉnh cầu dịch vụ, nếu có.

Bước 2: Nếu hơn 30 ngày trôi qua kể từ ngày bạn liên lạc với NCSC mà vấn đề không được giải quyết hay giải thích, bạn có thể viết email cho Trung tâm Dịch vụ USCIS (USCIS Service Center) liên hệ để kiểm tra tình trạng hồ sơ của bạn.

- California Service Center: csc-ncsc-followup@dhs.gov

- Vermont Service Center: vsc.ncscfollowup@dhs.gov

- Nebraska Service Center: ncscfollowup.nsc@dhs.gov

- Texas Service Center: tsc.ncscfollowup@dhs.gov

Xin lưu ý rằng bạn phải gửi email đến Trung tâm Dịch vụ ( Service Center ) nơi có thẩm quyền với hồ sơ của bạn. Trên tờ thông báo nhận hồ sơ sẽ ghi EAC để chỉ Vermont Service Center, SRC để chỉ Texas Service Center, LIN để chỉ Nebraska Service Center và WAC để chỉ California Service Center.

Khi liên hệ với Trung tâm Dịch vụ ( Service Center ) bằng email, bạn cần phải cung cấp những thông tin nêu ở Bước 1. Nếu NCSC không bạn ra việc thỉnh cầu dịch vụ sau cuộc gọi của bạn thì xin bạn cho biết lý do nhân viên NCSC không ban ra việc thỉnh cầu.

Bước 3: Trong trường hợp bạn không nhận được hồi âm trong thời gian 21 ngày kể từ ngày liên lạc với Trung tâm Dịch vụ (Service Center), bạn có thể liên hệ với Bộ phận giao dịch trung tâm dịch vụ (Office of Service Center Operations) thuộc văn phòng trung ương của USCIS bằng email ở địa chỉ: SCOPSSCATA@dhs.gov. Bạn sẽ nhận được hồi âm trong vòng 10 ngày từ địa chỉ email nói trên.


Nguồn: Hùng Việt Blog