Nhờ anh kiểm tra dùm em hồ sơ HCM2010732150 - F2A sắp được phỏng vấn chưa?
Thank!