Đúng & sai chỉ chênh lệch 50/501. Tuổi Tý :
Chọn năm sinh (dương lịch):
28.01.1960 – 14.02.1961 (nam)
28.01.1960 – 14.02.1961 (nữ)
02.02.1984 – 19.02.1985 (nam)
02.02.1984 – 19.02.1985 (nữ)
10.02.1948 – 28.01.1949 (nam)
10.02.1948 – 28.01.1949 (nữ)
15.03.1972 – 02.02.1973 (nam)
15.03.1972 – 02.02.1973 (nữ)

2. Tuổi Sửu:
Chọn năm sinh (dương lịch):
20.02.1985 – 08.02.1986 (nam)
20.02.1985 – 08.02.1986 (nữ)
29.01.1949 – 16.02.1950 (nam)
29.01.1949 – 16.02.1950 (nữ)
03.02.1973 – 22.01.1974 (nam)
03.02.1973 – 22.01.1974 (nữ)
15.02.1961 – 04.02.1962(nam)
15.02.1961 – 04.02.1962(nữ)
3. Tuổi Dần:
Chọn năm sinh (dương lịch):
09.02.1986 – 28.01.1987 (nam)
09.02.1986 – 28.01.1987 (nữ)
17.02.1950 – 05.02.1951 (nam)
17.02.1950 – 05.02.1951 (nữ)
23.01.1974 – 10.02.1975 (nam)
23.01.1974 – 10.02.1975 (nữ)
31.01.1938 – 18.02.1939 (nam)
31.01.1938 – 18.02.1939 (nữ)
05.02.1962 – 24.01.1963 (nam)
05.02.1962 – 24.01.1963 (nữ)
4. Tuổi Mẹo:
Chọn năm sinh (dương lịch):
11.02.1975 – 30.01.1976 (nam)
11.02.1975 – 30.01.1976 (nữ)
29.01.1987 – 16.02.1988 (nam)
29.01.1987 – 16.02.1988 (nữ)
19.02.1939 – 07.02.1940 (nam)
19.02.1939 – 07.02.1940 (nữ)
25.01.1963 – 12.02.1964 (nam)
25.01.1963 – 12.02.1964 (nữ)
06.02.1951 – 26.01.1952 (nam)
06.02.1951 – 26.01.1952 (nữ)
5. Tuổi Thìn:
Chọn năm sinh (dương lịch):
31.01.1976 – 17.02.1977 (nam)
31.01.1976 – 17.02.1977 (nữ)
08.02.1940 – 26.01.1941 (nam)
08.02.1940 – 26.01.1941 (nữ)
13.02.1964 – 07.02.1965 (nam)
13.02.1964 – 07.02.1965 (nữ)
09.12.1988 – 28.01.1989 (nam)
09.12.1988 – 28.01.1989 (nữ)
27.01.1952 – 13.02.1953 (nam)
27.01.1952 – 13.02.1953 (nữ)
6. Tuổi Tỵ:
Chọn năm sinh (dương lịch):
02.02.1965 – 20.01.1966 (nam)
02.02.1965 – 20.01.1966 (nữ)
18.02.1977 – 06.02.1978 (nam)
18.02.1977 – 06.02.1978 (nữ)
17.02.1989 – 05.02.1990 (nam)
17.02.1989 – 05.02.1990 (nữ)
14.02.1953 – 02.02.1954 (nam)
14.02.1953 – 02.02.1954 (nữ)
27.01.1941 – 02.01.1942 (nam)
27.01.1941 – 02.01.1942 (nữ)
7. Tuổi Ngọ:
Chọn năm sinh (dương lịch):
21.01.1966 – 08.02.1967 (nam)
21.01.1966 – 08.02.1967 (nữ)
19.02.1990 – 28.02.1991 (nam)
19.02.1990 – 28.02.1991 (nữ)
03.02.1954 – 23.01.1955 (nam)
03.02.1954 – 23.01.1955 (nữ)
07.02.1978 – 27.01.1979 (nam)
07.02.1978 – 27.01.1979 (nữ)
15.02.1942 – 04.02.1943 (nam)
15.02.1942 – 04.02.1943 (nữ)
8. Tuổi Mùi:
Chọn năm sinh (dương lịch):
24.01.1955 – 11.02.1956 (nam)
24.01.1955 – 11.02.1956 (nữ)
09.02.1967 – 29.01.1968 (nam)
09.02.1967 – 29.01.1968 (nữ)
28.01.1979 – 15.02.1980 (nam)
28.01.1979 – 15.02.1980 (nữ)
05.02.1943 – 24.01.1944 (nam)
05.02.1943 – 24.01.1944 (nữ)
15.02.1991 – 03.02.1992 (nam)
15.02.1991 – 03.02.1992 (nữ)
9. Tuổi Thân:
Chọn năm sinh (dương lịch):
12.02.1956 – 30.01.1957 (nam)
12.02.1956 – 30.01.1957 (nữ)
16.02.1980 – 04.02.1981 (nam)
16.02.1980 – 04.02.1981 (nữ)
26.01.1944 – 12.02.1945 (nam)
26.01.1944 – 12.02.1945 (nữ)
30.01.1968 – 16.02.1969 (nam)
30.01.1968 – 16.02.1969 (nữ)
23.01.1992 – 18.02.1993 (nam)
15.02.1992 – 03.02.1993 (nữ)
10. Tuổi Dậu:
Chọn năm sinh (dương lịch):
13.02.1945 – 01.02.1946 (nam)
13.02.1945 – 01.02.1946 (nữ)
31.01.1957 – 17.02.1958 (nam)
31.01.1957 – 17.02.1958 (nữ)
17.02.1969 – 05.02.1970 (nam)
17.02.1969 – 05.02.1970 (nữ)
05.02.1981 – 24.01.1982 (nam)
05.02.1981 – 24.01.1982 (nữ)
11. Tuổi Tuất:
Chọn năm sinh (dương lịch):
02.02.1946 – 21.01.1947 (nam)
02.02.1946 – 21.01.1947 (nữ)
06.02.1970 – 26.01.1971 (nam)
06.02.1970 – 26.01.1971 (nữ)
18.02.1958 – 07.02.1959 (nam)
18.02.1958 – 07.02.1959 (nữ)
25.01.1982 – 13.02.1983 (nam)
25.01.1982 – 13.02.1983 (nữ)
12. Tuổi Hợi:
Chọn năm sinh (dương lịch):
22.01.1947 – 09.02.1948 (nam)
22.01.1947 – 09.02.1948 (nữ)
08.02.1959 – 27.01.1960 (nam)
08.02.1959 – 27.01.1960 (nữ)
13.02.1983 – 01.02.1984 (nam)
13.02.1983 – 01.02.1984 (nữ)
27.01.1971 – 14.02.1972 (nam)
27.01.1971 – 14.02.1972 (nữ)