Ban xem dum minh lich phong van nhe! Ho so hoan thanh ngay 29/10/2010 ma minh cho hoai khong thay co lich phong van! ma ho so cua minh la: HCM2008614108.

Minh cam on nhiu nhe!!!!