Khi điền đơn I-130 bảo lãnh cho con cái, bạn nhớ những điều sau đây:

- Điền tất cả các phần. Phần nào không áp dụng thì bạn ghi «Not Applicable» hay «NA».

- Ghi tên họ đầy đủ khi có khung yêu cầu. Không ghi tên tắt.

- Ngày phải ghi theo dạng tháng/ngày/năm. Ngày 20 tháng 3 năm 2006 thì phải ghi là 3/20/06.

Những giấy tờ phụ mà bạn gửi kèm theo mẫu I-130:

USCIS chấp nhận bản sao. Nếu bạn gửi bản chánh thì họ sẽ lưu lại trong hồ sơ. Còn nếu bạn gửi bản sao thì nếu họ cần bản chánh, họ sẽ liên lạc với bạn.

Giấy tờ không phải bằng tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh với tên họ, địa chỉ của người dịch và người dịch phải xác nhận đã dịch đúng với bản chánh.

- Giấy chứng nhận quốc tịch hay bản sao hai mặt của thẻ xanh.

- Giấy khai sanh. Bạn nộp giấy khai sanh của đứa bé có tên của cả hai cha mẹ.

- Giấy đăng ký kết hôn. Nếu bạn là cha hay mẹ đứa bé thì bạn nộp giấy đăng ký kết hôn chứng minh cuộc hôn nhân giữa bạn và người hôn phối của bạn.

- Giấy chứng nhận ly hôn hay giấy chứng tử (nếu bạn đã có một đời vợ trước).

- Chứng từ về quan hệ cha con hay mẹ con.

- Lệ phí. Về lệ phí, bạn nên vào trang Web http://www.uscis.gov/files/nativedocuments/G-1055.pdf của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ để biết lệ phí hiện hành.


Nguồn: Hùng Việt Blog