Ngày xưa đi với người dưng
Nắm tai giật tóc chẳng buâng khuâng gì
Bây giờ tuổi biết chớp mi
Nhìn là buối rối nói gì nắm tai
Biết rằng giật tóc là sai
Nhưng ngồi ngẵm lại tiếc hoài tuoi thơ...

KÍ TÊN : Nguyễn Tấn Tài -0-