Nghe NVC nói sẽ đình lại diện F4. Gia đình em rất lo lắng, vì em nay đã quá 21 tuổi. Nếu muốn được bảo vệ theo luật CSPA thì từ ngày complete tính cho đủ 21 tuổi. Mà gia đình em lại không biết ngày complete hồ sơ. Kính mong quý anh chị trong diễn đàn giúp đỡ. Cảm ơn anh chị nhiều.
Case number HCM 2005730062
Petitioner's name: Tran, Thuy Loan Dao
Beneficiary's name: Tran, Thuy Nga, Dao
Preference category: F4-Brother and sister of Us citizens
Priority Date: 11 dec 2001
Foreign state chargeability Vietnam
Us Embassy/Consulate Ho Chi Minh city