Case Number HCM2009653132
Petitioner's Name LE Khiem
Beneficiary's Name Le Hoang Dung
Preference Categary F3-MARIED SÓN & DAUGHTERS Ò U.S CITIZENS
pRIORITY dATE 13DEC2001
FOREIGN STATE CHẢGEABILITY VIETNAM
U.S. eMBASSY/CÓNULATE HOCHIMINH CITY

CHO E HỎI HỒ SƠ NÀY ĐẾN ĐÂU VÀ NÓ NÓI ĐÃ CHUYỂN VỀ SỞ DI CHÚ VÀ NHẬP CƯ....VÂY GIẤY TỜ E ĐẾN ĐÂU RỒI VÀ CHA E ĐÃ MẤT ĐANG CHUYỂN CHO MẸ E VÂY GIẤY TỜ ĐẾN BAO LÂU