Anh nhớ nàng , anh hát lý cây bông
Như con sông con nước ròng , con nước lớn
Anh nhớ nàng anh nhớ thương quá đổi
Như cây lục bình quấn qúit dòng sông
Như cánh cò bay chở nặng tấm lòng
Trên đất phù sa vàng bông lúa mới
Anh nhớ nàng sao nàng hổng tới
Để anh buồn anh hát lý cây bông...

kí tên : Nguyễn Tấn Tài -0-