cho hoi em hoi? nghe noi' giấy tờ đang chậm lại
dậy thì khj nào mới xet tiếp dậy
mong mọi nguời cho em biết sớm
thank you