kinh nho Xuat Nhap Canh check gium em ma so ho so la HCM 2010785153
Vo em da dong le phi vía hoan tat fan cuoi cung phan Bao tro tai chanh duoc gan 2 thang nay
vay nho Xuat Nhap canh kiem tra xem chung nao e moi duoc phong van boi Tong Lanh Su Quan Hoa Ky?
Tran trong kinh chao
Nguyen Tri Huu