Hồ sơ F4
(Bà Văn Thị Hiểu - con: Đoàn Phi Lai , Đoàn quang Long , Đoàn Thị Loan )
Số hồ sơ: SOERCO 217251347 ngày 28/5/2002
Đã nộp Visa thế lúc nào mới phỏng vấn .
Xin cám ơn .