Adult Driver Education and Safety Course
As of March 1, 2010, driver license applicants between the ages of 18 and 24 must complete an approved driver education course and a driving skills test to become a licensed driver in Texas. Applicants must submit a certificate proving successful completion of a driver education course approved by the Texas Education Agency under Sections 1001.101 (a) (1), 1001.101 (a) (2), or 1001.1015, Texas Education Code.

Senate Bill 1317, passed by the 81st Texas Legislature in 2009, created this requirement and authorized the development of a six-hour adult driver education course to meet the needs of this group of drivers.

Applicants presenting proof of successful completion of an approved course under Sections 1001.101 (a) (2) or 1001.1015 are not required to submit to the written highway signs and traffic laws test, if these parts have been successfully completed as part of the driver education course, but must still pass the driving skills examination.

The provisions of this law apply only to a first-time Texas driver license applicant. Persons presenting a valid license from another jurisdiction are not required to submit proof of completion of an approved course.

A driving safety course or drug and alcohol driving awareness program are not acceptable to meet this requirement. A list of approved courses is available on the Texas Education Agency website at: http://ritter.tea.state.tx.us/drive/...Education.html.

This change in law does not affect applicants ages 15 to 17, who are still required to complete a driver education course to be licensed.

Tạm dịch như sau:

Khóa học Lái xe an toàn cho người trưởng thành
Từ ngày 01 tháng 03 năm 2010, những người xin giấy phép lái xe trong độ tuổi từ 18 đến 24 phải hoàn tất một khóa học dạy lái xe và kiểm tra kỹ năng lái xe được phê duyệt để trở thành một người lái xe được cấp phép tại Texas. Các ứngng viên phải nộp giấy chứng nhận chứng minh hoàn tất một khóa học giáo dục lái xe được chấp thuận bởi “The Texas Education Agency” (tạm dịch là Cơ quan Giáo Dục Texas” theo mục 1001.101 (a) (1), 1001,101 (a) (2), hoặc 1001,1015, Luật Giáo Dục Texas.
Thượng viện Bill 1317, thông qua lần thứ 81, cơ quan lập pháp Texas vào năm 2009, tạo ra yêu cầu này và ủy quyền việc phát triển một khóa học sáu giờ lái xe dành cho người lớn để đáp ứng nhu cầu này.
Người nộp đơn nộp bằng chứng hoàn tất một khóa học được phê duyệt theo mục 1001.101 (a) (2) hoặc 1001,1015 không bắt buộc phải nộp bài kiểm tra cho các dấu hiệu đường cao tốc và giao thông, nếu các phần này đã được hoàn tất như một phần của quá trình giáo dục lái xe , nhưng vẫn còn phải vượt qua kỳ thi kỹ năng lái xe.
Các quy định này chỉ áp dụng cho một người Texas lần đầu lái xe. Người trình bày một giấy phép hợp lệ từ các cơ quan thẩm quyền khác không bắt buộc phải nộp bằng chứng về hoàn tất một khóa học được phê duyệt.
Một khóa học lái xe an toàn hoặc ma túy và rượu lái xe chương trình nhận thức không thể được chấp nhận để đáp ứng yêu cầu này. Một danh sách các khóa học được phê duyệt có sẵn trên trang web của Cơ Quan Giáo Dục Texas tại: http://ritter.tea.state.tx.us/drive/...Education.html .
Sự thay đổi trong luật không ảnh hưởng đến các ứng lứa tuổi 15-17, những người vẫn còn cần thiết để hoàn tất một khóa học lái xe được cấp phép.