các cô chú trong diển đàn cho con hỏi nhửng ngàh nghề nào sau khi học xog đại học bên mỷ có thể chọn đc để học và làm việc đc mog nhận đc câu trả lời sớm từ cô chú