HCM2004736154
(Hồ sơ F4)

Nội dung

HCM2004736154
Receipt Number: SRC-01-071-52145
Priority Date: 29/12/2000
Notice Date: 13/7/2004

- Xin anh chị xem giúp hiện tình trạng hồ sơ đến đâu?

Cảm ơn rất nhiều!
Lamsơn