HCM2004736157
(Diện ưu tiên F4)

nội dung

HCM2004736157
Receipt Number: SRC-01-071-52142
Priority Date: 05/01/2001
Notice Date: 13/7/2004
Câu hỏi:
-Xin hỏi hiện tình trạng hồ sơ đến đâu?

Xin cảm ơn!
Sơn