kiểm tra dùm hồ sơ F4
case number : HCM2009787373
priority date : 16 feb 2007
và khả năng complet hồ sơ vào thời gian nào
thankyou !!!!!!