Case Number:HCM2009618004
Case Number:HCM2009620115
Ngày ưu tiên: ngày 12 tháng 4 năm 2001
Ngày mở hồ sơ: ngày 9 tháng 8 năm 2010
Xin diễn đàn giúp em kiểm tra 2 hồ sơ này chừng nào có giấy phỏng vấn!
em xin cam on!