Không biết tình hình hồ sơ NVC đã giải quyết đến đâu rồi?! ACE có biết ai co PD 2000 đã có giấy phỏng vấn chưa ạ ?