ACE xem dum HS dien F4 tat ca giay to da goi di nvc da nhan
duoc ngay 20-11-2010, nhung toi nay van khong thay di ca
HS nay da complete chua va khi nao thi PV cam on,
HCM 2009800175
priority date Dec 11,2000