Mình đã phỏng vấn đậu và được cấp giấy hồng hẹn ngày lấy visa nhưng mình hỏi giờ mình muốn đợi con mình đi chung thì phải làm cách nào thì người ta lấy lại giấy hồng và cấp giấy xanh kêu bổ túc một vài giấy tờ của con mình. Trong giấy bỏ túc cần ghi là:Giấy báo sanh lãnh sự ngoài nước và hộ chiếu nếu có,nhưng con mình sanh ngày 28 tháng11 năm 2008 còn chồng mình nhập tịch năm 2010 cho nên con mình không có đầy đủ các giấy tờ đó,xin giúp mình phải viết đon giải thích như thế nào để nộp lên lãnh sự quán và nội dung đơn viết ra sao không, và khi mình nộp đơn giải thích rồi thì mình sẽ đươc giải quyết như thế nào không?xin trả lời mình,xin cám ơn!