Hồ sơ của em đã gởi NVC và đóng tiền cuối tháng 3/2011!
- Case Number : HCM2009752077
- PD : 31/01/2002
Xin Anh chị check giúp xem hồ sơ đã completed chưa ?
Cảm ơn !