vui lòng chech giúp tôi hồ sơ:
F4- HCM2002545224
case number: 2002545224
Priority date: 29- dec- 2000.
chân thành cảm ơn!