Nhờ ace kiểm tra giúp Sáu hồ sơ sau:

Case No: HCM2009753173
Priority date: 25/8/2005
Diện: F4

Đây là lần đầu tiên tham gia diễn đàn nên cũng chưa biết nhiều mong ace chỉ bảo.

Trân trọng cảm ơn.

Phan Sáu