Trích Nguyên văn bởi tructran xem bài viết
cac anh chi co thể check dùm minh hồ sơ diện F2A
Case Number HCM2008689002
Priority Date 29OCT2007
PA Name TRAN,HIEU QUANG
Hồ sơ completed ngày 17/12/2011. Chúc may mắn.