Nhờ các anh chị ở diễn đàn xem giúp tình trạng hồ sơ của Nhàn diện F2A - HCM2010520277, Priority date: 24 October 2008, Complete 12 November 2010. Hồ sơ đã về tới Việt Nam chưa? Khoảng trung tuần tháng 3, Nhàn đến hỏi tại phòng thông tin Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn thì được báo là hồ sơ chưa về Việt Nam. Cám ơn các anh chị rất nhiều.