Nhờ ace kiểm tra giúp hồ sơ hcm 2009752077 (pd 31/02/2002) đã hoàn tất chưa ? Thanks