Đạo luật CSPA năm 2002 được Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush ký thành luật vào ngày 6/8/2002 và có hiệu lực kể từ ngày này. Đạo luật mới này làm thay đổi việc xác định một người con có bị “quá tuổi” hay không (chẳng hạn, người con được đi theo trở thành 21 tuổi trước khi được cấp thị thực hay trước khi thay đổi tình trang) nhằm mục đích cấp thị thực và điều chỉnh tình trạng của các đương đơn cho hầu hết các loại thị thực nhập cư.

Ý nghĩa của đạo luật này là để giữ lại tình trang" không quá tuổi" cho những người con đã bị quá tuổi của của đương đơn chính và đặc biệt cho những ai bị quá tuổi do sự trì hoãn trong tiến trình làm thị thực. Đạo luật CSPA áp dụng cho những loại thị thực di dân như sau:

  1. Con độc thân dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ hay của Thường Trú Nhân (LPR) (diện IR-2 và đương đơn chính của diện F2A).
  2. Con đi theo cha mẹ là đương đơn chính của các loai thị thực F1, F3, F4, và E

Đạo luật CSPA không áp dụng cho thị thực diện V, K hay bất kỳ thị thực không di dân nào khác.

Đạo luật CSPA bắt đầu có hiệu lực từ ngày 6/8/2002 và được áp dụng chỉ khi thỏa một trong những điều kiện sau:

  1. Hồ sơ bảo lãnh thị thực nhập cư được chấp thuận ngay/sau ngày 6/8/2002, hoặc
  2. Đương đơn bị quá tuổi ngay/sau ngày 6/8/2002 (đương đơn được hưởng thêm 45 ngày theo luật Patriot Act), hoặc
  3. Đương đơn đã bị quá tuổi trước ngày 6/8/2002 nhưng đã nộp đơn xin thị thực trước khi quá tuổi và bị từ chối theo điều khoản 221(g).

Nếu hồ sơ bảo lãnh được chấp thuận trước ngày 6/8/2002 và đương đơn đã quá tuổi trước ngày đó và đương đơn không nộp đơn xin thị thực trước ngày đó hay đương đơn đã nộp đơn nhưng bị từ chối vì lý do quá tuổi thì đạo luật CSPA không được áp dụng.
Nếu bạn nghĩ rằng con của bạn đủ hội điều kiện để được hưởng luật CSPA, vui lòng liên lạc với bộ phận Thông Tin.
Dạo luật Patriot Act năm 2001

Vào ngày 26 tháng 10 năm 2001, Tổng Thống George W. Bush đã ký "Đạo Luật Đoàn Kết và Củng Cố nước Mỹ bằng cách cung cấp các phương tiện thích hợp cần thiết để ngăn chặn và triệt tiêu chủ nghĩa khủng bố" (USA PATRIOT Act) của năm 2001. Đạo luật Patriot Act bao gồm nhiều điều khoản, trong đó có những điều khoản liên quan tới các vấn đề nhập cư nói chung và việc cấp thị thực. Điều khoản 424(2) của đạo luật Patriot Act quy định, bất kỳ đương đơn nào là người thừa hưởng hồ sơ bảo lãnh được mở ngay hoặc trước ngày 11 thang 9 năm 2001 và đương đơn có ngày sinh nhật lần thứ 21 xảy ra sau ngày 30 tháng 9 năm 2001 sẽ được xem là "con độc thân dưới 21 tuổi" sau 45 ngày kể từ ngày sinh nhật thứ 21. Do đó, đương đơn xin thị thực di dân thông thường sẽ không đủ tiêu chuẩn cho thị thực khi đến 21 tuổi nhưng nếu hội đủ điều kiện theo điều khoản 424 vẫn có thể sẽ được cấp thị thực thêm 45 ngày sau ngày sinh nhật lần thứ 21.


Nguồn: http://vietnamese.hochiminh.usconsul.../vie/cspa.html