Mong các anh chị trong diễn đàn giúp đỡ coi dùm hồ sơ sau đã complete chưa? xin cảm tạ.
Case number: 2005722177
Bềniciary's name: TANG, A PHU
Priority date: 16/02/2001